ترجمه مقاله
سوشال تریدینگ

گروه‏پرداز

chorus 2

واژه‌های مصوب فرهنگستان

نوعی واحد پردازش نشانک/ سیگنال در موسیقی الکترونیکی که تکخوانی یا تکنوازی را به همخوانی یا گروه‏نوازی تبدیل می‏کند
ترجمه مقاله
سوشال تریدینگ
خرید اشتراک
افزودن واژه
افزونه مرورگر
درباره
ارتباط با ما