ترجمه مقاله
سوشال تریدینگ

گرما

heat

واژه‌های مصوب فرهنگستان

نوعی انرژی مربوط به حرکت اتم‌ها یا مولکول‌ها که ازطریق رسانش و همرَفت و تابش قابل انتقال است
ترجمه مقاله
سوشال تریدینگ
خرید اشتراک
افزودن واژه
افزونه مرورگر
درباره
ارتباط با ما