ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

گرماباد

thermal wind

واژه‌های مصوب فرهنگستان

آهنگ تغییر قائم باد زمین‌گَرد
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ