ترجمه مقاله

گردشگری میراثی

heritage tourism

واژه‌های مصوب فرهنگستان

نوعی گردشگری سازمان‌یافته مبتنی ‌بر بازدید از میراث فرهنگی و طبیعی یا هر دو در یک منطقه
ترجمه مقاله