ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

گردشگری مذهبی

religious travel 2, religious tourism

واژه‌های مصوب فرهنگستان

سفرهایی که انگیزۀ اصلی آنها بازدید از میراث و مراسم مذهبی است
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ