گردشگری فقرزدا

pro-poor tourism

واژه‌های مصوب فرهنگستان

رویکردی که درصدد بهره‌گیری از گردشگری به‌عنوان ابزاری راهبردی برای کاهش فقر در جوامع کم‌درآمد و به‌حاشیه‌رانده‌شده است

برای این واژه معنی دیگری پیشنهاد دهید. پس از تأیید، معنی پیشنهادی با نام‌تان در سایت منتشر خواهد شد.

خرید اشتراک
افزودن واژه
افزونه مرورگر
درباره
ارتباط با ما