ترجمه مقاله

گردشگری خلاق

creative tourism

واژه‌های مصوب فرهنگستان

نوع خاصی از تعطیلات کوششی که شرکت‌کنندگان در آن مهارت عملی یا فکری جدیدی را می‌آموزند
ترجمه مقاله