ترجمه مقاله

گردشگری خروجی

outbound tourism

واژه‌های مصوب فرهنگستان

از انواع گردشگری، شامل مسافرت‌های ساکنان یک کشور به کشورهای دیگر
ترجمه مقاله