ترجمه مقاله

گردشگری حمایتی

social tourism

واژه‌های مصوب فرهنگستان

نوعی گردشگری که در آن دولت یا افراد خیر تسهیلات لازم را برای افرادی که به دلیل محدودیت‌های مالی و جسمی و سن و غیره امکان گردشگری ندارند، فراهم می‌کنند
ترجمه مقاله