ترجمه مقاله

گردشگری جوانان

youth tourism

واژه‌های مصوب فرهنگستان

نوعی گردشگری برای گروه‌های سنی 15 تا 18 و 25 تا 29 سال
ترجمه مقاله