ترجمه مقاله

گردشگری جنسی

sexual tourism

واژه‌های مصوب فرهنگستان

سفر به کشورهای دیگر با هدف مشخص برقراری رابطۀ جنسی با روسپیان و به‌ویژه کودکان تن‌فروش
ترجمه مقاله