ترجمه مقاله

گردشگری ترویجی

promotional tourism

واژه‌های مصوب فرهنگستان

رویکردی در گردشگری که در آن مسئولان گردشگری یک کشور برای جذب گردشگران و افزایش جاذبه‌های گردشگری منطقۀ خود تلاش می‌کنند
ترجمه مقاله