ترجمه مقاله

گردشگری تجربی

experimental tourism

واژه‌های مصوب فرهنگستان

رویکردی نو در گردشگری که در آن گردشگران از جاذبه‌های متعارف استقبال نمی‌کنند، بلکه به میل خود دست به تجربه‌های جدید می‌زنند
ترجمه مقاله