ترجمه مقاله

گردان

battalion

واژه‌های مصوب فرهنگستان

یگانی راهکنشی که از یک ستاد فرماندهی و دو یا چند گروهان یا گروهان آتشبار و واحدهای کوچک‌تر تشکیل می‌شود
ترجمه مقاله