ترجمه مقاله

گراف یالی‌ترایا

edge-transitive graph

واژه‌های مصوب فرهنگستان

گرافی که عمل گروه خودریختی‌های آن بر مجموعۀ یال‌هایش ترایا است
ترجمه مقاله