ترجمه مقاله

گراف رأسی‌ترایا

vertex-transitive graph

واژه‌های مصوب فرهنگستان

گرافی که عمل گروه خودریختی‌های آن بر مجموعۀ رأس‌هایش ترایا است
ترجمه مقاله