ترجمه مقاله

گاز

gas

واژه‌های مصوب فرهنگستان

حالتی از ماده که شکل و حجم آن را ظرف دربرگیرنده‏اش تعیین می‏کند
ترجمه مقاله