ترجمه مقاله

گاز کامل

perfect gas, ideal gas 2

واژه‌های مصوب فرهنگستان

گاز حقیقی بسیار رقیقی که نیروهای بین مولکولی آن بسیار کم است
ترجمه مقاله