ترجمه مقاله

گاز محلول

solution gas, dissolved gas

واژه‌های مصوب فرهنگستان

هیدروکربن‌های گازی مخازن نفت که، به‌دلیل بالا بودن فشار در مخازن، در هیدروکربن‌های مایع حل شده‌اند
ترجمه مقاله