ترجمه مقاله

گاز حقیقی

real gas, imperfect gas

واژه‌های مصوب فرهنگستان

گازی که به علت برهم‏کنش بین مولکولی، خواص آن با خواص گاز آرمانی متفاوت است
ترجمه مقاله