ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

کیک لیوانی

mug cake

واژه‌های مصوب فرهنگستان

کیکی که در درون لیوانی بزرگ و با استفاده از تندپز در مدتی کوتاه پخته می‌شود
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ