ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

کیک لجن

sludge cake, residuals cake, cake

واژه‌های مصوب فرهنگستان

لجن غلیظ و آبگیری‌شده
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ