ترجمه مقاله

کژپشتی

scoliosis

واژه‌های مصوب فرهنگستان

انحراف جانبی ستون مهره‏ها به علت نابهنجاری مادرزاد یا اکتسابی مهره‏ها و عضلات و اعصاب
ترجمه مقاله