ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

کپک آبی‌فام

blue mould

واژه‌های مصوب فرهنگستان

نوعی بیماری قارچی در مرکبات و سیب و توتون که نشانۀ عمومی آن آبی‌ شدن پوست و حاشیه‌های سفید کم‌رنگ است
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ