ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

کوره2

furnace

واژه‌های مصوب فرهنگستان

دستگاهی برای حرارت‌دهی مستقیم یا غیرمستقیم مواد جامد یا مذاب برای ایجاد تغییر شیمیایی یا فیزیکی در آنها
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ