ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

کِه‌کِشَند

neap tide

واژه‌های مصوب فرهنگستان

پایین‏ترین گسترۀ کشندی ماهانه، در زمان تربیع ماه و هنگامی که اثر ماه، اثر خورشید را خنثی کند
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ