ترجمه مقاله

کهوریان

Mimosaceae, Mimosoidae

واژه‌های مصوب فرهنگستان

تیره‌ای از باقلاسانان چوبی خاردار معمولاً درختچه‌ای یا درختی کوتاه با حدود 60 سرده و 3000 گونه که برگ‌های آن غالباً مانند جانوران در برابر تماس حساس است
ترجمه مقاله