ترجمه مقاله

کنه‏سانان

acarina

واژه‌های مصوب فرهنگستان

راسته‏ای از بندپایان، شامل هیره‏ها و کنه‏ها
ترجمه مقاله