ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

کُنانش

activation 2

واژه‌های مصوب فرهنگستان

تولید ایزوتوپ پرتوزا ازطریق تابش نوترونِ گرمایی عنصرِ هدف متـ . فعال‏سازی 2
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ