ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

کم‏ادراری

oliguria

واژه‌های مصوب فرهنگستان

کمتر از حد بهنجار بودن تولید یا دفع پیشاب
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ