ترجمه مقاله

کمک‌ترمز اضطراری

emergency brake assist, EBA, brake assist, BA, BAS

واژه‌های مصوب فرهنگستان

سامانه‌ای الکترونیکی که در شرایط اضطراری با وارد کردن نیروی کامل به سامانة ترمز برای توقف خودرو به راننده کمک می‌کند
ترجمه مقاله