ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

کمبود

dearth

واژه‌های مصوب فرهنگستان

وضعیتی که در آن عرضه نسبتاً پایین است و برآوردن تقاضا دشوار است
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ