ترجمه مقاله

کمال‌یافتگی تورینگی

Turing completeness

واژه‌های مصوب فرهنگستان

نوعی نظام دسته‌بندی قوانین برای مدیریت داده‌ها
ترجمه مقاله