ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

کلید دگرساز

alt key, alt

واژه‌های مصوب فرهنگستان

یکی از کلیدهای صفحه‏کلید رایانه که معمولاً با یک یا دو کلید دیگر به‌طور هم‏زمان فشار داده می‏شود تا کارکردی غیر از کارکرد اصلی هریک از کلیدهای ترکیب‏شونده ایجاد کند متـ . دگرساز
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ