ترجمه مقاله

کلید بالابَر

up arrow key, up arrow

واژه‌های مصوب فرهنگستان

یکی از کلیدهای صفحه‏کلید رایانه که فشار دادن آن باعث حرکت مکان‏نما، معمولاً به اندازۀ یک سطر، به سمت بالا می‏شود متـ . بالابَر 2
ترجمه مقاله