ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

کلوئید حفاظتی

protective colloid

واژه‌های مصوب فرهنگستان

موادی که برای محافظت ذرات باردارشدۀ کلوئیدی از لخته شدن در یک محلول به کار برده می‌شوند
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ