ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

کلبۀ ساحلی

beach chalet

واژه‌های مصوب فرهنگستان

خانۀ کوچکی از چوب، شبیه به کلبه‌های کوهستانی، در کنار یا نزدیکی ساحل برای گذراندن تعطیلات
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ