ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

کلبه‌مهمانخانۀ کوهستانی

chalet hotel

واژه‌های مصوب فرهنگستان

کلبۀ کوهستانی بسیار بزرگی که به‌عنوان مهمانخانه از آن استفاده می‌شود متـ . کلبه‌هتل کوهستانی
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ