ترجمه مقاله

کلاهک دیرک

derrick cap piece, derrick head fitting

واژه‌های مصوب فرهنگستان

کلاهکی فلزی که، برای اتصال قرقره‌های مختلف به دیرک، بر سردیرک بازولوله‌ای نصب می‌شود
ترجمه مقاله