ترجمه مقاله

کَشیم گوشک‌دار

Podiceps auritus

واژه‌های مصوب فرهنگستان

گونه‏ای از تیرۀ کشیمیان و راستۀ کشیم‏سانان که در زمستان پرهای زینتی آن سیاه و سفید و گونه‏ها و جلوی گردن سفید است
ترجمه مقاله