ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

کِشنگ

tonus

واژه‌های مصوب فرهنگستان

انقباض خفیف و پیوستۀ عضله که در عضلات اسکلتی باعث حفظ وضعیت ظاهری بدن می‏شود و به بازگشت خون به قلب کمک می‏کند
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ