ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

کشتی مرده

dead ship, dead, cold ship, dead ship condition, dead condition, cold ship condition

واژه‌های مصوب فرهنگستان

وضعیتی که در آن، پیشران اصلی و دیگ‌های بخار و سایر دستگاه‌های حرکتی کشتی، به‌دلیل نبودِ منبع تغذیه، کار نمی‌کنند متـ . وضعیت کشتی مرده
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ