ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

کسینوس

cosine

واژه‌های مصوب فرهنگستان

اگر زاویه‏ای در نظر بگیریم که رأس آن در مبدأ یک دستگاه مختصات قائم در صفحه و ضلع اول آن منطبق بر قسمت مثبت محور X باشد، کسینوس آن زاویه عبارت است از طول هر نقطه واقع بر ضلع دوم زاویه به‌جز رأس، تقسیم بر فاصلۀ بین رأس و آن نقطه
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ