ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

کسری بودجه

budget deficit

واژه‌های مصوب فرهنگستان

مازاد مجموع مخارج دولت بر مجموع درآمدهای آن
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ