ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

کد احراز اصالت پیام چکیده‌بنیاد

hash-based message authentication code, keyed-hash- based message authentication code

واژه‌های مصوب فرهنگستان

نوعی کد احراز اصالت پیام (کاپ) با استفاده از یک کلید رمزنگاشتی و یک تابع چکیده‌ساز اختـ . کاپ چکیده‌بنیادHMAC متـ . کد اصالت‌سنجی پیام چکیده‌بنیاد
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ