ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

کاکایی نوک‌باریک

Larus genei

واژه‌های مصوب فرهنگستان

گونه‏ای از کاکائیان و راستۀ سلیم‏سانان با بدن سفید و بال‌های سیاه و نوک کوتاه و باریک
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ