ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

کاوک

sinus

واژه‌های مصوب فرهنگستان

حفرۀ هوایی داخل برخی از استخوان‌ها ازجمله استخوان صورت و جمجمه متـ . سینوس 2
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ