ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

کاوک سیاهرگی

sinus venosus

واژه‌های مصوب فرهنگستان

حجره یا اتاقکی که خون را از چند سیاهرگ دریافت می‏کند
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ