ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

کانونش مغناطیسی

magnetic focusing

واژه‌های مصوب فرهنگستان

کانونی‌سازی باریکه‌ای از ذرات باردار به کمک میدان‌های مغناطیسی
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ