ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

کانونش محوری

axial focusing

واژه‌های مصوب فرهنگستان

متمرکز کردن امواج ضربۀ منعکس‌شده از دیوارۀ تونل اَبَرصوتی بر روی محور اصلی آن
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ